Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene je univerzitnou vysokou školou, ktorá vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu lesníckeho a drevárskeho vzdelávania a výskumu na Slovensku. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečné postavenie so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

Poslaním Technickej univerzity vo Zvolene je rozvíjať tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytovať vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch v slovenskom a európskom výskumnom a vzdelávacom priestore.

V oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru najmä v oblastiach poľnohospodárskych a lesníckych vied, inžinierstva a technológie, environmentalistiky a ekológie, strojárstva, umenia, ekonómie a manažmentu, ochrany osôb a integrovanej bezpečnosti, ako aj ďalších príbuzných a aplikačných oblastí.

V oblasti vzdelávania napĺňa svoje poslanie v študijných odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika, výrobná technika, ale aj v príbuzných umeleckých, ekonomických, prírodovedeckých a technických odboroch so zvýšeným dôrazom na zastúpenie programov druhého a tretieho stupňa štúdia a akreditáciu a uskutočňovanie programov v cudzích jazykoch.

Zdroj: www.tuzvo.sk

Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Lesnícka sekcia MP SR. Vzniklo 1. januára 2006 z predchádzajúcich troch lesníckych inštitúcií (Lesnícky výskumný ústav, Lesoprojekt a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva), čím sa vytvorila inštitúcia, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax.

 

Národné lesnícke centrum tvoria štyri ústavy:

  • NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum plní úlohy:

  • vyplývajúce z uznesení vlády SR a MP SR, najmä s ohľadom na riešenie finančnej a hospodárskej krízy v lesnom hospodárstve a hynutie lesných porastov hlavne v dôsledku premnoženia podkôrneho hmyzu,
  • zdokonalenie riadenia činnosti z hľadiska vzájomného prepojenia činností jednotlivých útvarov tak, aby výstupy riešenia, či spracovania materiálov smerom k ústrednému orgánu štátnej správy, lesníckej praxe, či iným subjektom dosahovali vysokú odbornú a realizačnú úroveň,
  • prehĺbenie spolupráce so zahraničím, zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, podieľať sa na rozvoji lesníckych aktivít v rámci Európskej únie a svetových a európskych procesov,
  • personálne a materiálne budovanie jednotlivých ústavov Národného lesníckeho centra, aby tieto dosahovali špičkovú úroveň,
  • zabezpečenie realizácie hlavných podujatí a trvalú aktualizáciu web prezentácie.

Zdroj: www.nlcsk.sk