V rámci činností zabezpečujúcich publicitu a informovanosť centra boli publikované viaceré informačné články o Centre excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine.

V Univerzitných novinách 2/2011 Technickej univerzity vo Zvolene bol uverejnený článok o Centre excelentnosti, ktorý bol zameraný na stručné predstavenie projektu, jeho cieľov a zamerania jeho výskumu.

V Univerzitných novinách 1/2012 Technickej univerzity vo Zvolene bol uverejnený článok s názvom „Prvá etapa snímkovania ukončená - Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine“. Článok informuje o uskutočnení prvej etapy snímkovania v rámci Centra excelentnosti. Obsahuje informácie o získaných materiáloch, období snímkovania a špecifikácie snímačov, ktorými bolo snímkovanie uskutočnené.

V časopise TUZVO 1/2015 bol uverejnený článok „Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine - Záverečná fáza riešenia projektu“. Článok podáva informácie o zámere projektu, o dovtedy dosiahnutých cieľoch projektu, o publikáciách projektu a najzaujímavejších webových portáloch prístupných širokej verejnosti. Článok s rovnakou témou bol uverejnený aj v májovo-júnovom čísle časopisu Les & letokruhy.

Centrum excelentnosti bolo prezentované aj v rámci výstavy Týždeň vedy a techniky 2012 na výstavisku Incheba v Bratislave. Prezentácia bola zameraná na najhodnotnejšie a najzaujímavejšie prínosy centra. Okrem digitálnej prezentácie informácií o centre si mohli návštevníci vyskúšať prácu s 3D priestorovým zobrazovacím systémom PLANAR, zoznámiť sa s meteorologickými meracími prístrojmi a dovtedy dosiahnutými výsledkami centra.

V rámci informovanosti boli vytlačené brožúry informujúce o zámeroch centra, jeho aktivitách, cieľoch a dosiahnutých výsledkoch.