Náplňou špecifického cieľa 1 je modernizácia technického a programového vybavenia pracovísk Centra excelentnosti s cieľom zabezpečiť výpočtové kapacity pre ukladanie a spracovanie veľkých objemov geografických údajov, komplexnú simuláciu a vizualizáciu krajinno-ekologických systémov. Jeho náplňou je aj organizačné a technické zabezpečenie spoločného využívania zdrojov údajov a výpočtových kapacít organizačných súčastí centra.

K tomuto špecifickému cieľu prislúchajú nasledovné aktivity:

Aktivita 1.1: Dobudovanie technickej infraštruktúry pracovísk TU vo Zvolene.

Cieľom aktivity je modernizovať technické a programové vybavenie zúčastnených pracovísk centra v rámci Technickej univerzity vo Zvolene s cieľom ich využitia pre výpočtovo náročné vedeckovýskumné projekty so zameraním na simuláciu rastu lesa, analýzu zraniteľnosti územia a rizika vzniku požiaru, povodne či degradácie pôdy, modelovanie šírenia lesných požiarov, plánovanie protipožiarnych opatrení, optimalizáciu dopravno-ťažbových technológií, plánovanie lesnej dopravnej siete, klimatické zmeny a ich vplyv na lesné ekosystémy a pod..

V súlade s naplánovanými položkami aktivity bolo modernizované technické a programové vybavenie viacerých laboratórií Technickej univerzity vo Zvolene. Z technického vybavenia boli obstarané nové počítačové pracovné stanice určené pre GIS analýzy, 3D spracovanie záznamov DPZ a fotogrametriu, veľkoformátová tlačiareň, najmodernejšie GNSS prijímače, servery a diskové polia poskytujúce vysoký výpočtový výkon a veľký priestor pre ukladanie dát. Z programového vybavenia boli obstarané licencie softvérov určené pre pracovné stanice – napr. ArcGIS Desktop, Idrisi Selva, ENVI, INPHO, AutoCAD, Cinema 4D, NetWeaver 2 Developer, Statistica, CorelDraw a pod. Pre serverové prostredie boli obstarané serverové licencie programov umožňujúce prezentáciu GIS údajov prostredníctvom internetu na základe mapových služieb.

Aktivita 1.2: Dobudovanie technickej infraštruktúry pracovísk NLC Zvolen.

Cieľom aktivity bolo vybudovať pracoviská využívajúce progresívne technológie geografických informačných systémov, geoštatistiky a diaľkového prieskumu Zeme nielen pri zbere, spracovaní, modelovaní, analýzach a sprístupňovaní údajov o lese a krajine, ale využiteľných aj vo výskume dynamiky, štruktúry a funkcií lesa s cieľom prehĺbiť poznanie v uvedených oblastiach, prispieť k vývoju metodík pre zefektívnenie zberu, spracovania a modelovania údajov o lese a spoločenstvách drevín v krajine a zabezpečiť disemináciu výsledkov výskumu k vybraným cieľovým skupinám s využitím webových aplikácií.

V súlade s naplánovanými položkami aktivity bolo modernizované technické a programové vybavenie viacerých pracovísk NLC Zvolen. V rámci technického vybavenia boli obstarané výkonné počítačové pracovné stanice umožňujúce simuláciu dopadov klimatických zmien na les a krajinu, ďalej umožňujúce spracovanie záznamov DPZ a fotogrametrické analýzy v 3D perspektíve, servery a diskové polia poskytujúce vysoký výpočtový výkon a veľký priestor pre ukladanie dát. Z programového vybavenia boli obstarané licencie softvérov určené pre GIS analýzy, spracovanie záznamov DPZ a fotogrametriu.

Aktivita 1.3: Dobudovanie sietí monitorovacích staníc pre výskum zmien klímy a dopadov znečisťovania ovzdušia.

Cieľom aktivity bolo vytvorenie moderných technických podmienok pre monitoring a získavanie údajov o meniacich sa podmienkach prostredia, a to predovšetkým údajov o stave atmosféry, meteorologických údajov, získavanie poznatkov o stave znečistenia ovzdušia a zrážok, lavín, snehových pomerov a fenologických bioindikátorov aridity a humidity.

V rámci aktivity boli obstarané technické zariadenia umožňujúce sledovanie stavu atmosféry a meteorologických údajov, ako sú napr. kamerové bezkontaktné zariadenie na meranie teploty, anemometer, digitálna meteorologická stanica s online prenosom dát, fenologický kamerový systém s príslušenstvom, teleskopická súprava a snehomeračská výstroj.

Zoznam publikovaných prác v rámci aktivity 1.3 (v pdf):

Práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch - 2