Aktivita 2.1: Zabezpečenie, spracovanie a integrácia údajov pre modelové a experimentálne územia aktivít centra.

Cieľom bolo podporiť aktivity centra progresívnymi údajmi leteckého a družicového diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) v následnom prepojení na rôzne aplikácie v rámci hospodárskej úpravy lesov. V nadväznosti na ďalšie aktivity išlo najmä o zabezpečenie a prvotné spracovanie progresívnych údajov digitálnej fotogrametrie a DPZ (bezkontaktné meranie a zisťovanie), zabezpečenie existujúcich údajov, máp, ortofotomáp a archívnych údajov vybraných lokalít, ako aj ich integrácie do nadväzujúcich aplikácií GIS v rámci výskumných a vývojových hospodársko-úpravníckych a krajinno-ekologických činností centra.

Aktivita 2.2: Zabezpečenie, spracovanie a integrácia historických priestorových údajov územia Slovenska.

Cieľom aktivity bolo vytvorenie historickej ortofotomapy územia Slovenska, ktorá by bola jedinečným a excelentným informačným zdrojom. Historická ortofotomapa Slovenska bola vytvorená spracovaním čierno-bielych leteckých snímok z obdobia 40-tych a 50-tych rokov z archívu Topografického ústavu plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici. Pokrýva celé územie Slovenska s rozlíšením 0,5 m. Pre potreby Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine bola zakúpená licencia na historickú ortofotomapu od spoločnosti GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.

Aktivita 2.3: Zabezpečenie vzájomného využívania a zdieľania informačných zdrojov súčastí centra.

Cieľom aktivity bolo vylepšiť technickú infraštruktúru vzájomného prepojenia a komunikácie pracovísk Technickej univerzity vo Zvolene a Národného lesníckeho centra a v nadväznosti na aktivity 1.1. a 1.2. vybudovať serverové riešenie pre vzájomné využívanie a zdieľanie informačných zdrojov centra.

Medzi partnerskými inštitúciami bolo vybudované optické prepojenie umožňujúce rýchlejšie a spoľahlivejšie zdieľanie digitálnych údajov nielen pre súčasné potreby Centra excelentnosti ale aj pre budúce výskumné aktivity.