Aktivita 3.1: Experimentálna a metodická základňa prostriedkov precízneho lesníctva

Cieľom aktivity bolo vybudovať experimentálnu a metodickú základňu pre potreby precízneho lesníctva ako základ pre integráciu a skvalitnenie výskumu v tejto oblasti.

V rámci aktivity boli navrhnuté a overené metodické postupy na získavanie a spracovanie nových progresívnych druhov dát diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) (hyperspektrálne snímky, laserové skenovanie, letecké a družicové snímky s vysokým priestorovým rozlíšením) ako aj mobilných GPS/GIS/GSM zariadení spolu s aplikáciou pozemného laserového skenovania a pozemnej fotogrametrie pre terestrický zber geografických informácií o jednotlivých stromoch, porastoch a iných objektoch dôležitých pre hospodárenie v lese predovšetkým na území Vysokoškolského lesníckeho podniku (VšLP). Taktiež bola venovaná pozornosť aj hodnoteniu rizík hospodárenia v nadväznosti na aktivitu 3.4, optimalizácii dopravno-ťažbových technológií, procesného modelovania vývoja lesa, monitoringu a komparácii metód pre diaľkový monitoring pohybu zveri, zisťovanie početnosti a štruktúry populácií so zreteľom na presnosť, spoľahlivosť, zber a prenos dátových súborov. Výstupom aktivity je aj geografická databáza integrujúca rôzne druhy výstupov (záznamy DPZ, terénne merania, výsledky GIS analýz, výsledky procesného modelovania a pod.).

Aktivita 3.2: Metódy na získavanie informácií o lese a krajine kombinovanými technológiami pre rôzne veľké územia

Aktivita sa zaoberala tromi základnými problematikami, ktoré vyplývajú zo značnej drevinovej, vekovej a štruktúrnej rozrôznenosti lesov na Slovensku. Ich rozrôznenosť sa v budúcnosti pravdepodobne ešte zvýši, čomu je potrebné prispôsobiť aj metódy na zisťovanie ich stavu a vývoja tak, aby bolo maximálne efektívne a zabezpečoval sa súlad výsledkov zisťovania so skutočnosťou. Riešené boli 3 samostatné problematiky:

  • Metóda na zobjektívnenie hospodársko-úpravníckych údajov o stave lesov SR kontrolným výberovým meraním a biometrický model na ich korekciu.
  • Nové modely výberovej inventarizácie lesa pre stredne veľké územné celky so širokým spektrom zisťovaných veličín ako podklad pre dlhodobé monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov rozhodujúcich zložiek lesného ekosystému.
  • Metodické princípy pre druhý cyklus Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (2015 – 2016) s dôrazom na porovnateľnosť údajov, dynamiku zmien a skutočný prírastok stromových a porastových veličín.

Aktivita 3.4: Vývoj systému na hodnotenie, prognózovanie a modelovanie dopadov meniacich sa prírodných podmienok na les

Cieľmi aktivity boli výskum metód na kontinuálne sledovania odozvy lesných ekosystémov na meniace sa prírodné podmienky pomocou údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), vývoj systému pre strednodobé a dlhodobé regionálne prognózy vývoja klímy pre potreby odhadu rizík pre lesy SR, vývoj metodiky pre hodnotenie a prognózovanie zraniteľnosti lesných ekosystémov a rizika hospodárenia na lesnej pôde v podmienkach klimatickej zmeny a vývoj integrovaného informačného systému pre hodnotenie a prognózovanie dopadov meniacich sa podmienok prostredia na les priamo uplatniteľný v lesníckom výskume, štátnej správe lesného hospodárstva a lesníckej praxi.

Aktivita 3.3: Progresívne prístupy vo výskume globálnych klimatických zmien a ich dopadov na les a krajinu

Cieľom aktivity bolo preskúmanie možných súvislostí medzi imisnými depozíciami znečisťujúcich látok, nastupujúcimi zmenami klímy a prírodnými rizikami v podmienkach lesa a krajiny a zhodnotenie ich dôsledkov na krajinu a lesné ekosystémy s využitím prostriedkov geoinformatiky. Aktivita bola zameraná aj na hodnotenie zmien vybraných bioklimatických podmienok, fenologických fáz vo vzťahu ku klimatickým zmenám a poveternostným stresovým faktorom. Medzi tieto stresové faktory patrili radikálne zmeny vo vodnej bilancii krajiny, extrémne zrážky, povodne, aridizácia krajiny, lesné a krajinné požiare, veterné, snehové kalamity, deštrukčné lavíny, námrazové javy, hmyz a choroby, nehody a zranenia pracovného personálu, znečistenie ovzdušia, depozície dusíka, síry, ťažkých kovov, troposférický ozón a iné.

Aktivita 3.4: Vývoj systému na hodnotenie, prognózovanie a modelovanie dopadov meniacich sa prírodných podmienok na les

Cieľmi aktivity boli výskum metód na kontinuálne sledovania odozvy lesných ekosystémov na meniace sa prírodné podmienky pomocou údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), vývoj systému pre strednodobé a dlhodobé regionálne prognózy vývoja klímy pre potreby odhadu rizík pre lesy SR, vývoj metodiky pre hodnotenie a prognózovanie zraniteľnosti lesných ekosystémov a rizika hospodárenia na lesnej pôde v podmienkach klimatickej zmeny a vývoj integrovaného informačného systému pre hodnotenie a prognózovanie dopadov meniacich sa podmienok prostredia na les priamo uplatniteľný v lesníckom výskume, štátnej správe lesného hospodárstva a lesníckej praxi.