Aktivita 3.4: Vývoj systému na hodnotenie, prognózovanie a modelovanie dopadov meniacich sa prírodných podmienok na les

Cieľmi aktivity boli výskum metód na kontinuálne sledovania odozvy lesných ekosystémov na meniace sa prírodné podmienky pomocou údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), vývoj systému pre strednodobé a dlhodobé regionálne prognózy vývoja klímy pre potreby odhadu rizík pre lesy SR, vývoj metodiky pre hodnotenie a prognózovanie zraniteľnosti lesných ekosystémov a rizika hospodárenia na lesnej pôde v podmienkach klimatickej zmeny a vývoj integrovaného informačného systému pre hodnotenie a prognózovanie dopadov meniacich sa podmienok prostredia na les priamo uplatniteľný v lesníckom výskume, štátnej správe lesného hospodárstva a lesníckej praxi.

Stručný prehľad vykonaných činností aktivity:

  • Spracovanie záznamov DPZ pre modelovanie fenologického vývoja lesných porastov.
  • Simulácia dopadov zmeny klímy na rast a produkciu horských smrekových porastov.
  • Tvorba a doplnenie aktuálnych dát do informačného systému.
  • Doplnenie funkčnosti informačného systému – mapové aplikácie.
  • Posudzovanie štruktúry, tematického mapovania a metód hodnotenia stavu a vývoja lesných ekosystémov na výskumných plochách v Nízkych Tatrách.
  • Analýza rizika výskytu škodlivých činiteľov na vybraných územiach Vysokých a Nízkych Tatier a Slovenské raja.
  • Odvodenie tzv. funkcií pravdepodobnosti prežívania.
  • Hodnotenie kombinovaného vplyvu manažmentu lesa a zmeny klímy na poskytovanie ekosystémových služieb.

Jednotlivé mapové aplikácie informačného systému sú dostupné na adrese http://www.nlcsk.sk/stales . Mapové aplikácie umožňujú jednoducho a rýchlo prezerať údaje o zdravotnom stave lesných porastov prípadne o zmenách v stave lesa a krajiny.

Modelové textúry prírodných lesov

Katalogizácia reprezentantov (modelov) porastových štruktúr

Informačný systém pre identifikáciu zmien stavu lesa

Zoznam publikovaných prác v rámci aktivity 3.4 (v pdf):

Odborné knižné publikácie (1)

BUCHA, T. A KOL. 2014: Satelity v službách lesa. Vedecká monografia. SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., Bratislava, ISBN 978-80-89607-25-9.

 

Publikácie v časopisoch evidovaných v databáze CC (1)

HLÁSNY, T., TURČÁNI, M. 2013. Persisting bark beetle outbreak indicates the unsustainability of secondary Norway spruce forests: case study from Central Europe. Annals of Forest Science: DOI 10.1007/s13595-013-0279-7.

 

Publikácie v časopisoch neevidovaných v databáze CC (3)

BRANDÝSOVÁ, V., BUCHA, T., 2012: Vplyv prízemnej vegetácie a podrastu na priebeh fenologickej krivky bukových porastov odvodenej z údajov MODIS. Lesnícky časopis - Forestry Journal, 58(4): 231–242.

VLADOVIČ, J., BUCHA, T., 2013: Inovatívne prístupy v mapovaní a posudzovaní štruktúry a textúry spoločenstiev a porastov v horských lesoch Nízkych Tatier. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 59(1): 25 s.

VLADOVIČ, J., BUCHA, T. 2013. Inovatívne prístupy v mapovaní a posudzovaní štruktúry a textúry spoločenstiev a porastov v horských lesoch Nízkych Tatier. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 59(1): 19-37.

 

Práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch (4):

BARKA, I., BUCHA, T. 2011. Satellite-based system for continuous evaluation of forest ecosystem’s response on environment changes: A regional application from Slovakia. 1st Forestry Workshop: Operational Remote Sensing in Forest Management, Prague, 2011. http://www.conferences.earsel.org/abstract/show/2719

BUCHA, T., KONÔPKA, J., MIDRIAK, R. 2011. Les ako rozhodujúci krajinotvorný komponent a jeho funkcie ovplyvňujúce stabilitu krajiny. In: Novotný, J. (ed.): Zborník referátov z vedeckej rozpravy 39. VZ členov SAPV “Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí ako vedecký problém”, SAPV Nitra, Zborník č. 71, s. 20–31.

VLADOVIČ, J., FRIČ, Ľ. 2014. Z výskumu štruktúry lesov na báze lesníckej typológie – obnova výskumných plôch prof. Zlatníka v Slovenskom raji. Konferencia 50 rokov ochrany prírody v Slovenskom raji. Čingov 25.-26.09.2014

BUCHA, T., BARKA, I. 2014. Nie kladivo na lesomajiteľov, ale účinná pomôcka. Les & letokruhy 3-4/2014: s. 11–12. http://www.lesmedium.sk/clanok.php?id=167831