Aktivita 3.1: Experimentálna a metodická základňa prostriedkov precízneho lesníctva

Cieľom aktivity bolo vybudovať experimentálnu a metodickú základňu pre potreby precízneho lesníctva ako základ pre integráciu a skvalitnenie výskumu v tejto oblasti.

V rámci aktivity boli navrhnuté a overené metodické postupy na získavanie a spracovanie nových progresívnych druhov dát diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) (hyperspektrálne snímky, laserové skenovanie, letecké a družicové snímky s vysokým priestorovým rozlíšením) ako aj mobilných GPS/GIS/GSM zariadení spolu s aplikáciou pozemného laserového skenovania a pozemnej fotogrametrie pre terestrický zber geografických informácií o jednotlivých stromoch, porastoch a iných objektoch dôležitých pre hospodárenie v lese predovšetkým na území Vysokoškolského lesníckeho podniku (VšLP). Taktiež bola venovaná pozornosť aj hodnoteniu rizík hospodárenia v nadväznosti na aktivitu 3.4, optimalizácii dopravno-ťažbových technológií, procesného modelovania vývoja lesa, monitoringu a komparácii metód pre diaľkový monitoring pohybu zveri, zisťovanie početnosti a štruktúry populácií so zreteľom na presnosť, spoľahlivosť, zber a prenos dátových súborov. Výstupom aktivity je aj geografická databáza integrujúca rôzne druhy výstupov (záznamy DPZ, terénne merania, výsledky GIS analýz, výsledky procesného modelovania a pod.).

Stručný prehľad vykonaných činností aktivity:

  • Spracovanie digitálnych leteckých snímok (CIR, RGB) pre účely zisťovania stromových a porastových veličín.
  • Vykonanie laserových skenov a odvodenie stromových charakteristík.
  • Vykonali sa simulácie v modeli BIOME-BGC - simulovanie rozličných variantov vývoja a produkcie lesných porastov, spracovanie údajov zo simulácií v prostredí BIOME-BGC, tvorba databázových nástrojov na porovnanie údajov zo simulácií v prostredí BIOME-BGC s údajmi zisťovanými v teréne.
  • Vykonal sa terénny zber údajov na plochách v rámci monitorovacej siete na území VšLP.
  • Vykonala sa kontrola, obnova a doplnenie experimentálnych bodových polí v katastrálnom území Hájniky rôznymi technológiami: totálnou stanicou TOPCON GPT-3000, s použitím globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) geodetickým prijímačom TOPCON Hiper-GGD a kombináciou elektronického kompasu a laserového diaľkomera (zostava Field-Map).
  • Obstaranie a výskum v oblasti použiteľnosti fotopascí a bezkontaktných sledovacích systémov lesnej zveri.
  • Spracovanie údajov z regionálnej inventarizáce lesa ŠLP TU Zvolen.
  • Spracovanie meteorologických údajov za rok 2014 a ich využitie v ďalšom výskume.

Vizualizácia pozemného laserového skenu lesného porastu

Zachytenie zveri fotopascou

Vizualizácia geografickej databázy cestnej siete

Zoznam publikovaných prác v rámci aktivity 3.1 (v pdf):

Odborné knižné publikácie - 2

Publikácie v časopisoch evidovaných v databáze CC - 8

Publikácie v časopisoch neevidovaných v databáze CC - 13

Práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch - 10