Aktivita 3.2: Metódy na získavanie informácií o lese a krajine kombinovanými technológiami pre rôzne veľké územia

Aktivita sa zaoberala tromi základnými problematikami, ktoré vyplývajú zo značnej drevinovej, vekovej a štruktúrnej rozrôznenosti lesov na Slovensku. Ich rozrôznenosť sa v budúcnosti pravdepodobne ešte zvýši, čomu je potrebné prispôsobiť aj metódy na zisťovanie ich stavu a vývoja tak, aby bolo maximálne efektívne a zabezpečoval sa súlad výsledkov zisťovania so skutočnosťou. Riešené boli 3 samostatné problematiky:

 • Metóda na zobjektívnenie hospodársko-úpravníckych údajov o stave lesov SR kontrolným výberovým meraním a biometrický model na ich korekciu.
 • Nové modely výberovej inventarizácie lesa pre stredne veľké územné celky so širokým spektrom zisťovaných veličín ako podklad pre dlhodobé monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov rozhodujúcich zložiek lesného ekosystému.
 • Metodické princípy pre druhý cyklus Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (2015 – 2016) s dôrazom na porovnateľnosť údajov, dynamiku zmien a skutočný prírastok stromových a porastových veličín.

Stručný prehľad vykonaných činností aktivity:

 • Vypracovala sa ucelená koncepcia na overenie kvality existujúcich údajov o lese na novom biometrickom princípe „List Sampling“.
 • Bola vypracovaná a overená koncepcia novej metódy inventarizácie lesa založená na kombinácii existujúcich údajov s kontrolným výberovým meraním.
 • Vývoj a aplikácia snímkovo-terestrických metód pre zisťovanie stromových a porastových veličín.
 • Klasifikácia územia na základe laserových dát diaľkového prieskumu Zeme.
 • Generovanie digitálnych výškových modelov.
 • Modelovanie potenciálnej produkcie smreka na základe stanovištných faktorov.
 • Príprava metodologickej inovácie druhého cyklu Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR.
 • Vytvorenie softvéru pre spracovanie dát diaľkového prieskumu Zeme pre lesnícke účely.
 • Vytvorenie a testovanie softvérového riešenia v terénnych podmienkach pri obnove Plánu starostlivosti o les (PSL).

Identifikácia krajinnej pokrývky na základe leteckých laserových dát

Digitálne výškové modely

Identifikácia lesnej cesty v lesnom poraste

Zoznam publikovaných prác v rámci aktivity 3.2 (v pdf):

Odborné knižné publikácie - 2

Publikácie v časopisoch evidovaných v databáze CC - 3

Publikácie v časopisoch neevidovaných v databáze CC - 9