Aktivita 3.3: Progresívne prístupy vo výskume globálnych klimatických zmien a ich dopadov na les a krajinu

Cieľom aktivity bolo preskúmanie možných súvislostí medzi imisnými depozíciami znečisťujúcich látok, nastupujúcimi zmenami klímy a prírodnými rizikami v podmienkach lesa a krajiny a zhodnotenie ich dôsledkov na krajinu a lesné ekosystémy s využitím prostriedkov geoinformatiky. Aktivita bola zameraná aj na hodnotenie zmien vybraných bioklimatických podmienok, fenologických fáz vo vzťahu ku klimatickým zmenám a poveternostným stresovým faktorom. Medzi tieto stresové faktory patrili radikálne zmeny vo vodnej bilancii krajiny, extrémne zrážky, povodne, aridizácia krajiny, lesné a krajinné požiare, veterné, snehové kalamity, deštrukčné lavíny, námrazové javy, hmyz a choroby, nehody a zranenia pracovného personálu, znečistenie ovzdušia, depozície dusíka, síry, ťažkých kovov, troposférický ozón a iné.

Stručný prehľad vykonaných činností aktivity:

  • Odobranie vzoriek vody a vykonanie analýz s cieľom zhodnotiť vplyv vody a jej zloženia na bioklimatické podmienky.
  • Odobranie vzoriek pôdy a vykonanie analýz s cieľom zhodnotiť vplyv pôdy a jej zloženia na bioklimatické podmienky.

Zoznam publikovaných prác v rámci aktivity 3.3 (v pdf):

Odborné knižné publikácie - 1

Publikácie v časopisoch neevidovaných v databáze CC - 1