Aktivita 3.4: Vývoj systému na hodnotenie, prognózovanie a modelovanie dopadov meniacich sa prírodných podmienok na les

Cieľmi aktivity boli výskum metód na kontinuálne sledovania odozvy lesných ekosystémov na meniace sa prírodné podmienky pomocou údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), vývoj systému pre strednodobé a dlhodobé regionálne prognózy vývoja klímy pre potreby odhadu rizík pre lesy SR, vývoj metodiky pre hodnotenie a prognózovanie zraniteľnosti lesných ekosystémov a rizika hospodárenia na lesnej pôde v podmienkach klimatickej zmeny a vývoj integrovaného informačného systému pre hodnotenie a prognózovanie dopadov meniacich sa podmienok prostredia na les priamo uplatniteľný v lesníckom výskume, štátnej správe lesného hospodárstva a lesníckej praxi.

Stručný prehľad vykonaných činností aktivity:

  • Spracovanie záznamov DPZ pre modelovanie fenologického vývoja lesných porastov.
  • Simulácia dopadov zmeny klímy na rast a produkciu horských smrekových porastov.
  • Tvorba a doplnenie aktuálnych dát do informačného systému.
  • Doplnenie funkčnosti informačného systému – mapové aplikácie.
  • Posudzovanie štruktúry, tematického mapovania a metód hodnotenia stavu a vývoja lesných ekosystémov na výskumných plochách v Nízkych Tatrách.
  • Analýza rizika výskytu škodlivých činiteľov na vybraných územiach Vysokých a Nízkych Tatier a Slovenské raja.
  • Odvodenie tzv. funkcií pravdepodobnosti prežívania.
  • Hodnotenie kombinovaného vplyvu manažmentu lesa a zmeny klímy na poskytovanie ekosystémových služieb.

Jednotlivé mapové aplikácie informačného systému sú dostupné na adrese http://www.nlcsk.sk/stales . Mapové aplikácie umožňujú jednoducho a rýchlo prezerať údaje o zdravotnom stave lesných porastov prípadne o zmenách v stave lesa a krajiny.

Modelové textúry prírodných lesov

Katalogizácia reprezentantov (modelov) porastových štruktúr

Informačný systém pre identifikáciu zmien stavu lesa

Zoznam publikovaných prác v rámci aktivity 3.4 (v pdf):

Odborné knižné publikácie - 2

Publikácie v časopisoch evidovaných v databáze CC - 1

Publikácie v časopisoch neevidovaných v databáze CC - 16

Práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch - 6

Ostatné práce – 1