Aktivita 3.5: Zdokonalenie rozhodovacích procesov pre manažment lesa a krajiny

Cieľom aktivity bol výskum v oblasti polyfunkčného využívania lesov na Slovensku založeného na rozvoji ekologických, ekonomických, sociálnych, environmentálnych a kultúrnych funkcií pre spoločnosť. Aktivita bola zameraná na:

  • podporu účasti lesníckeho sektora na plánovaní využívania krajiny a tým prispieť k rozvoju vidieka,
  • prispievanie k ochrane a skvalitneniu životného prostredia,
  • zabezpečenie dynamického rozvoja lesného hospodárstva, ktorý umožní lepšie plnenie jednotlivých funkcií lesov,
  • rozšírenie významu lesov ako prirodzeného prostredia pre rekreáciu.

Stručný prehľad vykonaných činností aktivity:

  • Budovanie poznatkovej databázy funkcií lesov a ich využívania v krajine.
  • Dotazníkový prieskum pracovníkov lesného hospodárstva ohľadom ich postojov k multifunkčnému hospodáreniu a plánovaniu.
  • Simulácie dopadov základných alternatív lesného hospodárenia na výskumných plochách.
  • Odvodenie časových radov vývoja základných porastových charakteristík na výskumných plochách.
  • Vytvorenie poznatkovej databázy jednotlivých funkcií drevín a ich spoločenstiev v krajine.
  • Vypracovanie základnej typológie a systému hodnotenia potenciálu funkcií lesa a hodnotenia reálneho plnenia funkcií lesa.

Zoznam publikovaných prác v rámci aktivity 3.5 (v pdf):

Publikácie v časopisoch neevidovaných v databáze CC - 1

Práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch - 7