Aktivita 3.5: Zdokonalenie rozhodovacích procesov pre manažment lesa a krajiny

Cieľom aktivity bol výskum v oblasti polyfunkčného využívania lesov na Slovensku založeného na rozvoji ekologických, ekonomických, sociálnych, environmentálnych a kultúrnych funkcií pre spoločnosť. Aktivita bola zameraná na:

  • podporu účasti lesníckeho sektora na plánovaní využívania krajiny a tým prispieť k rozvoju vidieka,
  • prispievanie k ochrane a skvalitneniu životného prostredia,
  • zabezpečenie dynamického rozvoja lesného hospodárstva, ktorý umožní lepšie plnenie jednotlivých funkcií lesov,
  • rozšírenie významu lesov ako prirodzeného prostredia pre rekreáciu.

Aktivita 3.6: Charakteristika zmien štruktúry krajiny z hľadiska prírodných a antropických vplyvov

Aktivita bola zameraná na identifikáciu štruktúry krajinnej pokrývky, modelovanie prírodných hrozieb a zraniteľnosti krajiny, modelovanie a prognostiku zmien v krajine, determináciu miery usporiadanosti krajinných štruktúr vo vzťahu k charakteristickému vzhľadu krajiny a zabezpečenie podkladov pre rozhodovanie a tým znižovanie stavu informačnej neurčitosti v kooperácii subjektov a v rozhodovaní o rozvoji územia.