Aktivita 4.1: Organizačné, inovačné a aplikačné aktivity, diseminácia výsledkov činnosti centra

Cieľom aktivity bolo:

 • Príprava a vyhotovenie informačných materiálov o činnosti centra excelentnosti v tlačenej a digitálnej forme
 • Vytvorenie web-portálu o centre excelentnosti.
 • Vytvorenie mapového servera pre prístup k digitálnym geografickým dátam.
 • Podpora účasti pracovníkov na konferenciách, pracovných seminároch a odborných fórach doma aj v zahraničí.
 • Splnenie podmienok členstva a aktívne zapojenie sa pracovísk centra excelentnosti do medzinárodných sietí.
 • Organizácia odborných a pracovných podujatí, vzdelávacích kurzov.
 • Školenia a kurzy pre doktorandov a pracovníkov centra excelentnosti v moderných geoinformačných technológiách.

Stručný prehľad vykonaných činností aktivity:

 • Účasť na konferencií „Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství“ v Mikulove, ČR, v roku 2011; svoje príspevky prezentovali prof. Ing. Ján Tuček, CSc. a Mgr. Milan Koreň, PhD.
 • Pracovný pobyt riešiteľov centra na Technical University in Lisabon a University of Evora v Portugalsku, prezentácia výskumu na TU vo Zvolene, prezentácia Centra excelentnosti.
 • Vybudovanie mapového servera s dátami o VšLP, napr. cestná sieť, výskumné a demonštračné objekty, záznamy DPZ.
 • Vytvorenie digitálnej mapy arboréta Borová hora.
 • Aktívna účasť na konferenciách Enviro-I-Fórum 2012, GIS Ostrava.
 • Vytvorenie webového projektu zobrazenia výskumnej plochy na základe pozemného laserového skenovania.
 • Prezentácia Centra excelentnosti na výstave Týždeň vedy a techniky 2012.
 • Sprístupnenie historickej ortofotomapy Slovenska na web-portáli.

Vizualizácia výskumných plôch a demonštračných objektov na území VšLP

Vizualizácia digitálnej mapy arboréta Borová hora

Zoznam publikovaných prác v rámci aktivity 4.1 (v pdf):

Práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch - 4